ΤΙΤΛΟΣ : Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Στο σεμινάριο της  «Ηγεσίας  και διοίκησης ανθρωπίνου  δυναμικού», θα εξετάσουμε τον  βασικό ρόλο και την  σπουδαιότητα της οργανωτικής συμπεριφοράς.  Θα  εξετάσουμε με άλλα λόγια έννοιες όπως η οργανωτική συμπεριφορά  τη  διοίκηση ανθρωπίνων πόρων   και η    σπουδαιότητα της (περιγραφή θέσεων εργασίας, προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση κ.ο.κ.).  Θα  γίνει προσπάθεια να κατανοηθεί η  συμπεριφορά του ατόμου κάνοντας σύνδεση των χαρακτηριστικών  του ατόμου και  στοιχείων  της περιβαλλοντικής κατάστασης αυτού του ατόμου.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί ο  σημαντικός ρόλος των  αξιών, των στάσεων  της προσωπικότητας και συγχρόνως  της ικανοποίησης των υπαλλήλων  στην   υποκίνηση και  επικοινωνία.  Μετά από  παράθεση των διαφόρων θεωριών  υποκίνησης  MaslowHerzbergMcClellandVroomAdams), που έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων,  θα   αναφερθούμε  στην υποκίνηση αλλά και την   παρουσίαση του μηχανισμού συσχέτισης της απόδοσης των εργαζομένων με κίνητρα ή αντικίνητρα. Όσο αφορά το σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας θα γίνει ανάδειξη της σημασίας αποτελεσματικής επικοινωνίας στους χώρους εργασίας, καθώς και  περιγραφή της διαδικασίας επικοινωνίας, (δημιουργία μηνύματος, κωδικοποίηση, μετάδοση, αποκωδικοποίηση κλπ) των ειδών (λεκτική/μη λεκτική) και των καναλιών (οριζόντια, από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω κλπ) επικοινωνίας. Θα προσπαθήσουμε  επίσης  να κατανοήσουμε  τα   εμπόδια  κατά την επικοινωνία (καχυποψία-προκατάληψη, παραμόρφωση μηνύματος, απόκρυψη πληροφοριών).

Η ηγεσία με τις διάφορες θεωρίες που την συνοδεύουν  (γενετικές, χαρακτηριστικών γνωρισμάτων συμπεριφορικές, κ.λ.π.) θα αποτελέσει επόμενο στοιχείο μελέτης μαζί με τις διαφορές στις έννοιες του ηγέτη και του μάνατζερ.  Η δυναμική  των ομάδων και η σπουδαιότητα τους  θα αποτελέσει συνέχεια της μελέτης μας μαζί με τα στάδια  ανάπτυξης της ομάδας, των συγκρούσεων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών να περάσει μηνύματα ο ηγέτης μιας επιχείρησης στους εργαζόμενους αλλά και στις ομάδες που άτυπα δημιουργούνται  σε διάφορους χώρους.  Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ο ηγέτης θα πρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες αλλαγές στους χώρους εργασίας.  Θα γίνει σημαντική αναφορά στις αντιστάσεις στις αλλαγές και πως αυτές μπορούμε  να τις διαχειριστούμε.

 Ενότητα   1: Εισαγωγή στην οργανωσιακη συμπεριφορά,  αξίες στάσεις και προσωπικότητα,  υποκίνηση  ΚΑΙ Συναισθηματικό κλίμα της  εργασίας

 ·Εισαγωγή στην  οργανωτική συμπεριφορά /Ορισμός   της   οργανωτικής συμπεριφοράς /    Παρουσίαση  και σπουδαιότητα της οργανωτικής   συμπεριφοράς 

Μελέτες  περίπτωσης

 • ·Συναισθηματική νοημοσύνη
 • ·Σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα πλούσια σε συναισθήματα
 • ·Τα κρυφά και φανερά σημεία μιας οργάνωσης
 • ·Η επίδραση του συναισθήματος των εργαζομένων στην επίδοση εργασίας  

ΕΝΟΤΗΤΑ  3 :Υποκίνηση   εργαζομένων 

Θεωρίες  υποκίνησης (Maslow, Herzberg, McClelland, Vroom, Adams).

Μελέτες περίπτωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ηγεσία- καθοδήγηση &  επικοινωνία  τυπική και μη λεκτική επικοινωνία

 • ·Διαφορές στις έννοιες του ηγέτη και του μάνατζερ.
 • ·Αποτελεσματική ηγεσία.
 • ·Χαρακτηριστικά   γνωρίσματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ηγέτη.
 • ·Κριτική αξιοποίηση των θεωριών σε διαφορετικά περιβάλλοντα   εργασίας.
 • ·Λειτουργίες της επικοινωνίας.
 • ·Τρόποι επικοινωνίας (είδη επικοινωνίας).
 • ·Παράγοντες που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μη αποτελεσματική επικοινωνία.

Μελέτες περίπτωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ   5: Διαχείριση αλλαγών

Τεκμηριώνει την αναγκαιότητα των αλλαγών.

Προσδιορίζει τα   συνεπαγόμενα ζητήματα που επιφέρουν οι αλλαγές.

Κυριότεροι λόγοι   αντίστασης στις αλλαγές.

Συνθήκες που πρέπει   να διαμορφωθούν προκειμένου να υπάρχει    δυνατότητα επιτυχίας η εισαγωγή μιας αλλαγής.

Βασικά θεωρητικά μοντέλα εισαγωγής αλλαγών: α) των   Lewin - Schein, β) του Kotter.

Μελέτες περίπτωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΗΓΕΣΙΑ  -ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θα   αναφερθούμε σε ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της ΔΑΠ που είναι η ανάλυση των θέσεων εργασίας από την οποία προκύπτουν κυρίως οι βασικές περιγραφές των θέσεων, δηλαδή το σύνολο των καθηκόντων που αυτές περιλαμβάνουν και οι προδιαγραφές των θέσεων, δηλαδή τα προσόντα ή τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα τις καλύψουν. Επίσης  θα εξεταστεί ο ρόλος και το περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσεων Εργασίας, καθώς και των Περιγραφών και Προδιαγραφών Θέσης και των άλλων αναλύσεων που προκύπτουν από αυτές και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  και ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τη μακροχρόνια επιτυχία ενός οργανισμού.  Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί την  ικανότητα του να εκτιμά πόσο καλά αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση των εργασιών συμφωνεί με τα σύγχρονα πρότυπα και βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία η οποία συναντά δυσκολίες ενώ, ακόμη και σήμερα, εφαρμόζεται ανεπαρκώς από αρκετές επιχειρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επιχείρηση εξαιτίας των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι λανθασμένες αποφάσεις προσλήψεων. Η προσπάθεια για την εξεύρεση της ορθής και ασφαλούς μεθόδου επιλογής εξακολουθεί να απασχολεί τους υπευθύνους στις επιχειρήσεις, ενώ ένας μεγάλος αριθμός ειδικών συμβούλων προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα αυτό.

Παράλληλα οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια στην επιλογή, αναγκάζουν τους υπευθύνους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Έτσι εμείς θα αναφερθούμε πρώτα στους στόχους και τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής επιλογής, ενώ στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις μεθόδους και τα βήματα στη διαδικασία επιλογής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις  στη  Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Έτσι θα γίνει ιδιαίτερη  μνεία στους τρόπους διαχείρισης των εργαζομένων  σε  διεθνές περιβάλλον. Επίσης θα γίνει αναφορά στο ρόλο των νέων τεχνολογιών κ.ο.κ. 


ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Τέλος στην άμεση αντιμετώπιση στρατηγική αντιμετώπισης των συγκρούσεων, η οποία συνίσταται στην καθολική και ειλικρινή συζήτηση των αιτιών και του είδους των συγκρούσεων και στην αναζήτηση μιας λύσης που θα είναι προς το μέγιστο συμφέρον της ομάδας, αλλά ίσως εις βάρος κάποιου ή όλων των συγκρουόμενων μερών αυτή η στρατηγική προσανατολίζεται περισσότερο στη γνήσια και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ή στην αποφυγή της  δηλαδή στην ηθελημένη άγνοια ή πλήρη χωρισμό των διαφωνούντων ή μερική απομάκρυνσή τους που επιτρέπει περιορισμένη αλληλεπίδραση.


ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : αίθουσα ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι.

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ  12 / 6 /2019              ΛΗΞΗ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   21 / 6 / 2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ :

ΤΕΤΑΡΤΗ         12/06/2019    18:00-21:30 
ΠΕΜΠΤΗ         13/06/2019   18:00-21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    14/06/2019   18:00-21:30
ΣΑΒΒΑΤΟ        15/06/2019   10:30-13:30
ΤΡΙΤΗ             18/06/2019   18:00-21:30
ΤΕΤΑΡΤΗ         19/06/2019   18:00-21:30
ΠΕΜΠΤΗ          20/06/2019   18:00-21:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     21/06/2019   18:00-21:30

 

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

kekrodini