ΤΙΤΛΟΣ : ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΚΑΙ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα  εξεταστεί ο  σημαντικός ρόλος των  αξιών, των στάσεων  της προσωπικότητας και συγχρόνως  της ικανοποίησης των υπαλλήλων  στην   υποκίνηση και  επικοινωνία.  Μετά από  παράθεση των διαφόρων θεωριών  υποκίνησης  Maslow, Herzberg, McClelland, Vroom, Adams), που έχουν αναπτυχθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων,  θα   αναφερθούμε  στην υποκίνηση αλλά και την   παρουσίαση του μηχανισμού συσχέτισης της απόδοσης των εργαζομένων με κίνητρα ή αντικίνητρα. Όσο αφορά το σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας θα γίνει ανάδειξη της σημασίας αποτελεσματικής επικοινωνίας στους χώρους εργασίας, καθώς και  περιγραφή της διαδικασίας επικοινωνίας, (δημιουργία μηνύματος, κωδικοποίηση, μετάδοση, αποκωδικοποίηση κλπ) των ειδών (λεκτική/μη λεκτική) και των καναλιών (οριζόντια, από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω κλπ) επικοινωνίας. Θα προσπαθήσουμε  επίσης  να κατανοήσουμε  τα   εμπόδια  κατά την επικοινωνία (καχυποψία-προκατάληψη, παραμόρφωση μηνύματος, απόκρυψη πληροφοριών).
Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου Στην συνέχεια  θα  αναφερθούμε σε ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα της ΔΑΠ που είναι η ανάλυση των θέσεων εργασίας από την οποία προκύπτουν κυρίως οι βασικές περιγραφές των θέσεων, δηλαδή το σύνολο των καθηκόντων που αυτές περιλαμ¬βάνουν και οι προδιαγραφές των θέσεων, δηλαδή τα προσόντα ή τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θα τις καλύψουν. Επίσης  θα εξεταστεί ο ρόλος και το περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσεων Εργασίας, καθώς και των Περιγραφών και Προδιαγραφών Θέσης και των άλλων αναλύσεων που προκύπτουν από αυτές και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής στις σύγχρονες επιχειρήσεις.Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί ένα σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τη μακροχρόνια επιτυχία ενός οργανισμού.  Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί την  ικανότητα του να εκτιμά πόσο καλά αποδίδουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τις πλη¬ροφορίες αυτές για να εξασφαλίσει ότι η εκτέλεση των εργασιών συμφωνεί με τα σύγχρονα πρότυπα και βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία η οποία συναντά δυσκολίες ενώ, ακόμη και σήμερα, εφαρμόζεται ανεπαρκώς από αρκετές επιχειρήσεις.
Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επιχείρηση εξαιτίας των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι λανθασμένες αποφάσεις προσλήψεων. Η προσπάθεια για την εξεύρεση της ορθής και ασφαλούς μεθόδου επιλογής εξακολουθεί να απασχολεί τους υπευθύνους στις επιχειρήσεις, ενώ ένας μεγάλος αριθμός ειδικών συμβούλων προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα αυτό.
Παράλληλα οι διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια στην επιλογή, αναγκάζουν τους υπευθύνους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Έτσι εμείς θα αναφερθούμε πρώτα στους στόχους και τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής επιλογής, ενώ στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις μεθόδους και τα βήματα στη διαδικασία επιλογής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις  στη  Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Ετσι θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στους τρόπους διαχείρισης των εργαζομένων  σε  διεθνές περιβάλλον. Επίσης θα γίνει αναφορά στο ρόλο των νέων τεχνολογιών κ.ο.κ.  
Τέλος στην άμεση αντιμετώπιση στρατηγική αντιμετώπισης των συγκρούσεων, η οποία συνίσταται στην καθολική και ειλικρινή συζήτηση των αιτιών και του είδους των συγκρούσεων και στην αναζήτηση μιας λύσης που θα είναι προς το μέγιστο συμφέρον της ομάδας, αλλά ίσως εις βάρος κάποιου ή όλων των συγκρουόμενων μερών αυτή η στρατηγική προσανατολίζεται περισσότερο στη γνήσια και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ή στην αποφυγή της  δηλαδή στην ηθελημένη άγνοια ή πλήρη χωρισμό των διαφωνούντων ή μερική απομάκρυνσή τους που επιτρέπει περιορισμένη αλληλεπίδραση.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : αίθουσα ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ,  Πάρκο Ροδίνι.

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ 28/05/2019               ΛΗΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ 5/06/2019

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ : 

ΤΡΙΤΗ            28/05 18:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ       29/05 18:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ       30/05 18:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/05 17:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/06 9:30-13:30

ΔΕΥΤΕΡΑ        3/06 18:30-21:00
ΤΡΙΤΗ            4/06 18:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ       5/06 18:00-21:00

ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

kekrodini